Zarządzenia

03 grudnia 2020 14:21 | Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 w sprawie zmiany ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 8/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej  w Ustrzykach Dolnych

z dnia 02 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2111)

zarządzam co następuje

 

§  1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych

w następujących terminach:

 

  1. 02 listopada 2020 r.
  2. 21-22 grudnia 2020 r.
  3. 30 kwietnia 2021 r.
  4. 25-27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)
  5. 04 czerwca 2021 r.

 

§  2

W ustalonych dniach szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach.

 

§  3

Traci moc Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.09.2020 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021.

 

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przeczytano: 285 razy. Wydrukuj|Do góry