Deklaracja dostepności w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarska Szkoła Sportowej

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsp2ustrzyki.pl

Data publikacji strony internetowej: 25.06.2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 29.10.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 12.11.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 12.11.2020

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp.z o.o. Sp. k.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Brak wersji kontrastowej strony
  • Brak możliwości zmiany wielkości czcionki
  • Brak prawidłowego dopasowania do wielkości ekranów urządzeń mobilnych
  • Brak przejścia do treści
  • Brak widocznego fokusa na elemenatch serwisu
  • Zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszcych
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Alina Konik adres e-mail: alina.konik@zsp2nss.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada dwa osobno stojące, piętrowe budynki, jeden mniejszy, adoptowany na potrzeby szkoły i odremontowany po dawnym internacie, wraz z kuchnią i szkolną jadalnią oraz drugi dwupiętrowy z dwiema salami gimnastycznymi.

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku mniejszego prowadzi wejście główne od strony asfaltowego boiska szkolnego oraz cztery wejścia ewakuacyjne po bokach budynku. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Większy budynek szkoły posiada wejście główne od strony południowej z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz trzema osobnymi wejściami ewakuacyjnymi z różnych stron budynku.
Większy budynek szkoły posiada wejście główne od strony południowej z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz trzema osobnymi wejściami ewakuacyjnymi z różnych stron budynku. Na parterze znajduje się sekretariat szkoły oraz dwie sale gimnastyczne.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko parter w drugim, dużym budynku.

Dostosowanie schodów

W mniejszym budynku komunikacja pomiędzy parterem a piętrem odbywa się po zabezpieczonych barierkami schodach po obydwu stronach korytarzy. W większym budynku komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywa się dwiema klatkami schodowymi po obu stronach korytarzy, a schody zabezpieczone są bezpiecznymi barierkami.

Dostosowanie wind

Budynki nie posiadają wind.

Dostępność pochylni

Budynki nie posiadają poczylni.

Dostępność platform

Budynki nie posiadają platform.

Dostępność informacji głosowych

Budynki nie posiadają informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynki nie posiadają pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Miejsce takie znajduje się na dolnym parkingu od strony południowej i jest specjalnie oznakowane.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych