Aktualności

13 września 2020 16:53 | Aktualności

Zmiany w regulaminie Międzyszkolnego Konkursu „Omnibus matematyczny 2020” pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Konkurs ma charakter indywidualny. Mogą brać w nim udział uczniowie szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

2. Pierwszy etap Konkursu, zostanie dokończony w dniach: 21 września 2020 – 2 października 2020 r. polega na rozwiązaniu III zestawu zadań zamieszczonego na stronie internetowej konkursu.

Rozwiązania, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą uwzględniane w końcowej klasyfikacji.

3. Uczniowie biorący udział w Konkursie, rozwiązują wyłącznie zadania dla swojej kategorii wiekowej. Obowiązuje następujący podział na kategorie:

 

 • uczniowie klas I szkoły podstawowej (dzieci oddziałów „zerowych” w marcu 2020r.),
 • uczniowie klas II szkoły podstawowej (dzieci  klas I szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
 • uczniowie klas III szkoły podstawowej (dzieci  klas II szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
 • uczniowie klas IV szkoły podstawowej (dzieci  klas III szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
 • uczniowie klas V szkoły podstawowej (dzieci  klas IV szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
 • uczniowie klas VI szkoły podstawowej (dzieci  klas V szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
 • uczniowie klas  VII szkoły podstawowej (dzieci  klas VI szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
 • uczniowie klas VIII szkoły podstawowej (dzieci  klas VII szkoły podstawowej w marcu 2020r.).

 4.  Rozwiązania zadań z III zestawu etapu I „Omnibusa matematycznego 2020” można przekazywać bezpośrednio organizatorom konkursu oraz za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, z dopiskiem: "Omnibus matematyczny 2020". (liczy się data stempla pocztowego). Wszelkie pytania można kierować na adresy nauczycieli koordynatorów:

 • uczniowie klasy I SP – luiza.senktas-cyzio@zsp2nss.pl, marta.germanska@zsp2nss.pl
 • uczniowie  klasy II SP dzieci – anna.wojtasik@zsp2nss.pl, barbara.opach@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas III SP –  wieslawa.banczak@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas IV SP - ewa.tomczak@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas V SP – alicja.urban@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas VI SP – agnieszka.kurczaba@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas VII SP – wioletta.grzegorzak@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas VIII SP – wicedyrektor@zsp2nss.pl.

 5.  Za organizacje Konkursu odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny, którego przewodniczącą jest Barbara Sałosz - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych.

6. Do finałowego etapu Konkursu zakwalifikowanych zostanie co najmniej 20 uczniów - z każdej kategorii, którzy uzyskali największą liczbę punktów w I etapie Konkursu.

7.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

8.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników konkursu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Konkursu.

9.  Zwycięzcy Finału poszczególnych grup uczniów klas 4-8 zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami, natomiast uczniowie klas 1-3 zostaną nagrodzeni dyplomem uznania.

10.  Etap finałowy, który dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów będzie miał charakter testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych, odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. dla wszystkich uczniów w swoich macierzystych szkołach.

 

Do zadań dyrektora szkoły macierzystej do której uczęszcza uczeń należy:

I. Wyznaczenie i zgłoszenie nauczyciela Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej, który ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły w formie elektronicznej na pocztę: wicedyrektor@zsp2nss.pl ( tel. 660359799).

II. Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej w składzie co najmniej dwóch nauczycieli.

III. Przekazanie Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Konkursowej, po uprzednim zobowiązaniu go do zachowania tajności, zestawów zadań konkursowych do powielenia.

IV. Przesłanie pocztą na wskazany przez Organizatora adres prac uczniów etapu finałowego po jego zakończeniu.

Uwaga: Będą uwzględniane tylko prace, które zostaną wysłane do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie w dniu przeprowadzenia konkursu.

 

Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej szkoły należy:

  I.   Udzielanie uczniom, nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o Konkursie, jego terminie i zasadach udziału.

 II.  Odebranie prac od Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej i zachowanie tajności materiałów do momentu rozpoczęcia konkursu.

 III.  Przeprowadzenie etapu drugiego Konkursu. Należy zapewnić warunki samodzielnej pracy. Konkurs przeprowadza się w wydzielonych salach, w których mogą przebywać tylko uczestnicy Konkursu i członkowie. Podczas konkursu zabronione jest korzystanie z książek, kalkulatorów i elektronicznych środków łączności.

 IV.  Przesłanie pocztą polską do Organizatorów arkuszy uczniów z listą obecności wraz z kategorią z etapu finałowego.

 V.  Przekazanie wyników uczestnikom etapu pierwszego i drugiego Konkursu.

 Przypadki nieprzestrzegania zasady samodzielności mogą być podstawą dyskwalifikacji zawodnika. Decyzje o dyskwalifikacji podejmuje Komisja odpowiedniego etapu Konkursu.


Instrukcja dla Szkolnej Komisji Konkursowej

1. Testy pozostają niedostępne dla uczniów do 16.10.2020, do godziny rozpoczęcia: między 11.00 a 11.30.

2. W czasie trwania konkursu uczniowie powinni siedzieć pojedynczo.

3. Należy zaapelować o dokładne wypełnienie karty odpowiedzi i arkusza, zapisanie rozwiązań i odpowiedzi do zadań otwartych oraz podpisanie zestawów zadań przez uczniów zgodnie z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza.

4. Testy należy rozdać uczestnikom w dniu 16.10.2020 o godzinie rozpoczęcia konkursu.

Od tego momentu liczyć czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań: 90 minut (kl. I 45 min).

5. Uczestnik Konkursu nie powinien opuszczać sali w czasie trwania Konkursu.

6. Podczas konkursu zabronione jest korzystanie z książek, kalkulatorów i elektronicznych środków łączności.

7. Szkolna Komisja Konkursowa zobowiązana jest dopilnować, aby uczniowie pracowali samodzielnie.

8. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność za jego rzetelne przeprowadzenie na terenie szkoły.

9. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań Szkolna Komisja Konkursowa powinna zebrać wszystkie arkusze konkursowe.

10. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła pocztą polską listę uczniów uczestniczących w konkursie z kategorią wiekową konkursu i arkusze konkursowe etapu finałowego po jego zakończeniu na wskazany przez Organizatora adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 Narciarska Szkoła Sportowa

ul. Dobra 6

38-700 Ustrzyki Dolne

„Omnibus matematyczny 2020”

12. Prace dostarczone z opóźnieniem mogą zostać wyłączone z udziału w Konkursie.

13. W uzasadnionych przypadkach Komitet Organizacyjny ma prawo do dyskwalifikacji uczniów/szkoły lub przeprowadzenia testów kontrolnych.

 

Komitet Organizacyjny

 


Przeczytano: 209 razy. Wydrukuj|Do góry